غار نمکی گرمسار

استان/شهر: سمنان/گرمسار

نوع سفر:  سیاحتی

سبک: خانوادگی

قیمت:690/000 ریال